Статии и публикации

Untitled 1

I     Контузии заден сегмент

Травматични руптури на ретината

 • Contusio: 70-80% причина за травматични отлепвания
 • Най-често – базални разкъсвания- 87%
 • 80% от отлепванията до 2г. са посттравматични
 • Авулзия на базата – 26%
  • Патогномоничен белег, особено при деца
 • Макулни дупки – 6%

Патогенеза ретинални разкъсвания

 • Латерална експанзия на екватора

1) Директна контузия – некроза – chorioretinitis sclopetaria

2) Витреоретинална тракция

3) Травматична витреална синереза

 • Трансмисия на силата върху ст.тяло:
 1. диализа 2. авулзия 3. мак. дупка

pvr 1

 

pvr 2

Ретинална диализа

 • 85% от всички травматични отлепвания
 • Горно-назален квадрант
 • Миопия: рисков фактор

N.B. Да се прави разлика между:

– ретинодиализа /интрабазална/ - склерално пломбиране

– гигантско клапанно разкъсване /ретробазално/ - PPV.

Синдром на Arlt – заден сегмент – 1878г.

 • ригиден базален пръстен – тракции по предна и задна граница на базата
 • ретробазални руптури – anteversio
 • деца – авулзия на базата – ретинодиализа
 • повишени тракции върху екваториалните дегенерации
 • травми върху параваскуларни адхеренции
 • оток на Berlin:
  • трофични дупки
  • ретиносхиза
  • maculopathia traumatica
 • интрабазални диализи – долу / темпорално

Травматични макулени дупки

 • 9% от макулените дупки са посттравматични
 • Тангенциална витреална тракция?
 • Постконтузионна некроза?
 • 300-500 μm; понякога неправилни ръбове
 • Рядко Ablatio retinae
 • PPV, MLI peel, fluid/gas, SF6  20%
 • До 4 месец: спонтанно затваряне в 50%.

II   Open Globe trauma

Заден сегмент

История на PPV при PVR

 • Период 1952–1970: само 6% имат Visus>0,02
 • След 1970: PPV доведе до драматично подобрение на резултатите
 • Премахва се “скелето” на пролиферации /тракции/
 • Период 1985–1993: 57% имат Visus>0,02
 • Нивото на енуклеации падна значително

Патобиология

 • Процесът на зарастване е сходен с този на други тъкани (Clearly, Ryan 1979)
 • Експериментален модел:
  • Втора седмица: задно отлепване на стъкловидно тяло
  • Фиброзна пролиферация: 2ра-3та седмица
  • Епиретинални мембрани: 4та седмица
  • Субретинални мембрани 6та седмица
  • Отлепване на ретината: 6–10 седмица (фуниевидно)

Интравитреална кръв – ключово значение

Лещен белтък – по-слаб стимул

Проникващи наранявания

 • Патогенеза:
  • леща – зонуларно, грануломатозно възпаление
  • стъкловидно тяло – нахлуване на чужди мезенхимални елементи (фибробласти, ендотелни клетки)
  • пролиферации по водещи структури
  • фибробластна метаплазия
  • миофибробласти – контракция към входното отвърстие
  • синдром на “предната бримка” (APVR)
  • тракционни дупки на ретината чрез контракция на мембраните
  • циклитни мембрани → фтиза

APVR (Schepens - 1987г. Lewis - 1988г.) синдром на “предната бримка”

I степен – периферна ретина – pars plana

II степен – периферна ретина – pars cyclata

III степен – периферна ретина – ирис

IV степен – периферна ретина – зеничен ръб

 • пролиферативен конгломерат от различни структури с контрактилни свойства
 • субретинални пролиферации
 • циклитни мембрани
 • фтиза на булба

pvr 3

Роля на Мюлеровите клетки (МК) при PVR

 • Епирет. мембрани растат в места на пролиферация на МК (Charteris 2002)
 • МК се стимулират от повишено количество растежни фактори в ст.тяло при дадени обстоятелства – т.нар. Витреоретинален градиент (Wiedemann 1992)
 • PDGF (витр. хеморагия) стимулира и пролиф. на глиа (МК) и RPE (Cassidy 1998)
 • Ядрата на МК мигрират, преминават MLI и формират фибропролиферации

Мюлерови клетки

pvr 4

Сценарии за ранна PVR

 • Механичен стрес върху МК (растежни фактори) при отлепване на ретината или ст.тяло.
 • Витреална хеморагия -> руптури на MLI -> екстензия на микровили на МК -> фагоцитоза
 • Липсва адекватна фармаколог.терапия на PVR поради включването на много фактори при PVR: растежни, възпалителни фактори, серум, фибрин, Hb, Fe, мех.ср.(De Souza 1995)

pvr 5

                                            A. OP 16%                                                                                                             Б. ОР 78%

A. Нараняване през екваториална ретина –16% отлепване на ретината /ОР/

Б. Нараняване през ora serrata – 78% ОР

N.B. Нараняване в областта на витр.база – рисков фактор

Клетъчни компоненти

 • Възпалителни клетки: произвеждат цитокини, които активират други клетки и колагенова формация
  • Макрофаги
  • Много важни RPE: 1–4 месец
   • Миграция
   • Пролиферация
   • Метаплазия
  • Глиални клетки (Müller) астроцити
  • Нахлуват Фибробласти ( тенон, склера)
  • Нахлуват ендотелни клетки

Развитие на вътреочните пролиферации

 • кондензация на ст.тяло веднага след  травмата
 • склералният раневи изходен канал  зараства от фибробласти: 4-7 ден

pvr 6

А. Възстановяване на перфорацията с образуване на фиброзна тъкан във витреалната кухина

Б. Перфорация с образуване на фиброзна тъкан и тракционно отлепване на ретината

Тракционно отлепване и посттравматична PVR

 • Цикатрициалният процес на заздравяване води до тракционно отлепване на ретината
 • Цикатрициалният процес включва:
  • Възпалителна реакция
  • Клетъчна пролиферация
  • Контракция
  • Усилен от хеморагия, лещени маси, инфекция или чуждо тяло

Двойно – перфоративно нараняване

 • Задна изходна рана – затваряне – 4 ден – пролапс N.B.!
 • Фиброзна пролиферация расте по раневия канал и свързва двете отвърстия
 • Звездовидно тракционно отлепване на ретината с център изходното отвърстие
 • Развитие на субретинални пролиферации

pvr 7

Неправилно третиране на изходната рана

Развитие на вътреочните пролиферации

 • контракциите на трансвитреалните пролиферации довеждат до тракционно отлепване на ретината

pvr 8

Тракционно RD с инкарцерация на ст. тяло в раната

pvr 9

Фиброзна пролиферация и тракционно отлепване

Experimental double-perforating injury of the posterior segment in rabbit eyes Topping et al., Arch Ophthalmol. 1979

pvr 10

Роля на PPV – премахва “скелето” за пролферации

PPV при Оpen Globe: timing

 • Спешна PPV – рискова !
 • PPV до 14ти ден: премахване на кръв и други стимуланти
 • PPV премахва “скелето” + клетките
 • NB! Максимална PPV
 • След 7и ден се отлепя ст.тяло и риска от хеморагия намалява – основно предимство на отложената PPV.
 • За/против серклаж
 • NB! Post–tr. Възпаление е фундаменталния проблем. Механичното отстранявне на възпалителните клетки е най–важно !

pvr 11

Важна е индукцията на PVD

pvr 12

Течно-въздушен обмен. N.B.! Инкарцерация !

Фармакологична терапия

 • Засега няма такава терапия
  • КСТ
  • Daunomycin
  • Fluorouracil
  • Mytomycin C
  • Taxol
  • Генна терапия – HSV ген

Ophthalmia sympatica (OS)

 • RPE – автоантиген ?
 • билатерален грануломатозен увеит
 • инкарцерация на увея или РЕ – основен риск
 • 80% - 3 седмици – 3 месеца
 • профилактика – добра обработка на раната
 • патохистология – грануломи от епиталоидни клетки и лимфоцити, нодули на Dahlen – Fucks – средна периферия
 • терапия – енуклеация до 2 седмици, активна кортизонова терапия

III Гигантски разкъсвания с ПВР

Гигантски разкъсвания с ПВР

 • Blunt – по задна граница на базата
  • Пролиферативната реакция е по-бурна и бързо води до фуния
 • Пенетрация – при травматичен пролапс на ст.тяло се получава силна тракция върху базата
 • Кървене – фибрин пре/субретинално
 • Характерни са субретиналните пролиферации

pvr 13

 • Голяма повърхност → силно изръсване на РЕ → PVR
 • Нарушение на кръвно–очната бариера
 • Хориоидно отлепване/ хипотония
 • Минало – преди ерата на PFCL
  • Пломби, газова тампонада, сутури, ретинални пирони → 58% PVR
 • В ерата на PFCL → 1215% PVR

Лечение на пострамените PVR

 • Схематична класификация:
  • хемофталм без аблация
  • хеморагии и отлепване на ретината
  • интрабулбарни чужди тела
  • инкарцерация на стъкловидно тяло / ретина
  • вторична дезинсерция
  • съчетано увреждане на преден и заден сегмент

А. При отворена конфигурация на отлепването

 • Peel на преретинални мембрани
 • Бимануална хирургия
 • PFCL → слягане на ретината
 • Ендолазер
 • PFCL – sil.oil обмен

Б. При затворена конфигурация

 • Първо се премахват субретиналните пролиферации
 • Хидравлично отваряне на фунията с Hyalon
 • Peeling
 • 1,0 ml PFCL → слягане на задния полюс и визуализация
 • PFCL стабилизира отлепването
 • Екваториални мембрани се отстраняват по–лесно бимануално
 • Максимално премахване на базата
 • Ендолазер

pvr 14

pvr 15

 • Ръба на гиг. разкъсване е контрахиран и намалява циркумференцията → периферна RET
 • APVR → RET
  • NB ! PFCL под ниво на гиг. разкъсване
 • Евентуални субретинни пролиферации се премахват след релаксираща RT
 • След опресняване на ръба → PFCL над нивото
 • ENDOLASER по ръба
 • PFCL/air exchange → air/ sil.oil exchange
 • Ако има slippage → PFCL/ sil.oil
 • Бъдещето  е на антипролиферативни фармакологични агенти

pvr 16

Заключение

 • Перфоративните наранявания на заден сегмент имат сериозни последствия.
 • Въвеждането на PPV 70те години значително подобри анатомичния резултат, не толкова функционалния.
 • Едва ½ от оперираните очи имат зрение 0.025 и повече.
 • Отлепванията на ретината не са регматогенни, а тракционни, свързани с цикатрициалния отговор.
 • Най-големият рисков фактор е витреално нараняване + кръв.
 • Цикатризацията в окото е сходна с тази в други части на тялото.
 • Възпал.реакция провокира цитокини и растежни фактори, които въздействат върху RPE, фибробласти и глиални клетки, превръщайки ги в контрактилни клетки.
 • Основна Роля на PPV – премахва “скелето” за пролферации.

 

 

book
April 21, 2019

Витреоретинална хирургия

Въведение Витреоретиналната хирургия е едно от най-важните направления на очната микрохирургия. От момента, в който се разбра, че окото спокойно може да функционира и без стъкловидно тяло, се постигна забележителен прогрес в инструментариума, индикациите и оперативните резултати. От хирургия на спасението на окото витреалната хирургия се превръща в хирургия на подобрение на зрението и на… повече
aboutus
April 21, 2019

Лечими ли са очните заболявания?

Окото страда от много заболявания, но няколко са основните, които могат да доведат до слепота:1. Старческо перде – катаракта.2. Глаукома – повишено вътреочно налягане.3. Диабетна ретинопатия.4. Отлепване на ретината.5. Възрастово – обусловена дегенерация на ретината. I. Старческото перде (катаракта) е основната причина за лечима слепота. Катарактата представлява помътняла естествена леща на… повече